Gentofte Sundhedscenter

Helbredsundersøgelser  -  Rådgivning


PRIVATLIVSPOLITIK


Behandling af oplysninger


I forbindelse med vores undersøgelser og patientrådgivning indsamler og behandler Gentofte Sundhedscenter ApS som dataansvarlig en række personoplysninger om dig. Dette er vi som lægelig virksomhed forpligtet til efter autorisationslovens kap. 6 og journalføringsbekendtgørelsen.

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan Gentofte Sundhedscenter ApS behandler, bruger og videregiver dine personoplysninger.

 

Typer af oplysninger


Gentofte Sundhedscentre indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig (i det omfang det er relevant for netop dig):

Almindelige kategorier af personoplysninger:

 • Navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, personnummer, køn, familierelationer og sociale relationer, arbejdsrelationer og uddannelse.

Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”):

 • Helbredsoplysninger (prøvesvar, testresultater og journaloplysninger fra hospitaler og andre sundhedspersoner mv.), evt. etnisk oprindelse.

 

Formål


Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Vores undersøgelse af dig og udarbejdning af helbredsrapport til dit personlige brug
 • Rådgivning om helbredsrelaterede forhold, herunder om eventuelle patientklageforhold o.lign.
 • Afregningsformål
 • Overholde vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks.
  • Dokumentationspligt (journalføring)
  • Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger
  • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer
  • Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder
  • Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede
  • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
  • Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter.Frivillighed


Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til os.


 

Videregivelse af personoplysninger


Dine personlige oplysninger videregives ikke til tredjepart. Dette kan kun fraviges, såfremt du selv fremsættter ønske herom.


 

Tilbagekaldelse af samtykke


Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket.

 

Brug af databehandlere


Dine personoplysninger behandles og opbevares hos vores databehandler(e), som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra os. Vores databehandler(e) er p.t.

 • Microsoft (spørgeskema)

 

Opbevaringsperiode


Vi har i henhold til journalføringsbekendtgørelsen § 15 pligt til at opbevare dine helbredsoplysninger i minimum 10 år efter seneste tilførsel til journalen. Vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de overfor angivne formål.

 

Dine rettigheder


Du har – med lovens begrænsninger - visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning (”profilering”).

I forhold til sletning er denne rettighed dog modificeret af journalføringsbekendtgørelsen, der i § 14 bestemmer, at der ikke må ske sletning i patientjournaler, men alene rettelse, tilføjelse.

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

 

Kontakt


Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os.

 

Gentofte Sundhedscenter ApS
Baunegårdsvej 2 st.
2820 Gentofte
Danmark

Gentofte Sundhedscenter ApS - Baunegårdsvej 2 st. - 2820 Gentofte - Telefon: 40 35 71 05